O CEVES-u

Misija

CEVES je nezavisna istraživačko-razvojna organizacija posvećena održivom društveno-ekonomskom razvoju Srbije i Zapadnog Balkana, zasnovanog na preduzetništvu, solidarnosti i građanskoj inicijativi. Energija CEVES-a usmerena je ka prepoznavanju i istraživanju najvažnijih odrednica održivog društveno-ekonomskog razvoja u Srbiji i regionu, i nuđenju inovativnih, odgovornih i činjenično utemeljenih rešenja i politika, ne samo državi, već širem društvu – prevashodno onima kojih se pitanja neposredno tiču (preduzetnicima, zaposlenima/nezaposlenima, naučnim ustanovama i sl.) i civilnom društvu. CEVES se zalaže za nacionalizaciju i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Srbiji, kao naročito pogodnog okvira za usmeravanje razvoja društva; kao i za širenje i otelotvorenje evropskih vrednosti.

Čime se bavimo

CEVES je 2004. godine osnovala grupa vodećih srpskih ekonomista, na čelu sa Kori Udovički. Od tada, CEVES je postavio nove standarde u makroekonomskoj i analizi politika sa publikacijom “Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji”, i zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, osnovao Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN). FREN je danas jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji za oblast makroekonomije, društvene uključenosti i tržišta rada. CEVES je u međuvremenu preusmerio pažnju na pitanja ubrzavanja privrednog razvoja i njegove održivosti — kako ekološke, tako i socijalne. CEVES je napravio prodoran i sistematičan „snimak“ srpske privrede, radi na sličnom „rendgenskom“ snimku države kao pružaoca javnih usluga, i priprema se za snimanje regionalne ekonomske strukture i odnosa lokalnih i centralne vlasti.

CEVES zastupa kako stav da se praktične i primenljive preporuke moraju zasnivati na rigoroznoj analizi i najsavremenijim znanjima i alatima, tako i stav da obrada najvažnijih tema ne može čekati „razvoj ekonomske nauke“ kako bi postale podložne naučnoj obradi. Postavljamo najrelevantnija pitanja i odgovaramo na njih pošteno, uz oslonac na dubinsko poznavanje činjenica i saradnju sa stručnjacima koji raspolažu najkvalitetnijim međunarodno raspoloživim znanjima, kao i na pažljivu upotrebu inovativnih i alternativnih metoda analize podataka.

Šta je sledeće?

Nova energija CEVES-a usmerena je ka daljem razvoju i istraživanju oblasti bitnih za inkluzivni i održivi razvoj, popunjavanjem praznina u znanju, poput industrijskih organizacija, ključnih privrednih sektora (npr. poljoprivreda, energija, ekonomija znanja) i korporativnog upravljanja.  CEVES ce iskoristiti razvijeno znanje u svrhu promocije promena na liniji sa evropskim standardima i vrednostima, putem zagovaranja, izgradnje kapaciteta i mobilizacije zainteresovanih strana. Mobilizacija zainteresovanih strana i šire javnosti predstavlja važan cilj i oruđe CEVES-a. Decentralizovane tržišne snage treba uskladiti sa kolektivnim delovanjem, bilo od nacionalnih vlada ili samo-organizovanjem stručnih, poslovnih i organizacija civilnog društva.  U onoj meri u kojoj se Vlada Srbije može pokrenuti na akciju, CEVES je posvećen zagovaranju i partnerstvu oko usvajanja takvih politika, a tamo gde to nije slučaj, izgradnji potrebnih jedinica za delovanje izvan institucionalnog okvira. Međutim, mobilizacija je moguća samo u slučaju kada se društvo okuplja oko pozitivnih ciljeva,  u kontekstu zajedničke vizije. Radi toga, CEVES želi da usmeri svoje resurse ka:

  • pronalaženju mogućnosti za ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, i
  • opredeljivanje nacionalnih i sektorskih strategija razvoja.

CEVES će težiti da izgradi mrežu partnerskih odnosa, u bliskoj saradnji sa poslovnim udruženjima u Srbiji, nevladinim organizacijama, državnim institucijama i agencijama, lokalnim zajednicama I ostalim zainteresovanim stranama. U svom naporu da unapredi znanje koje trenutno Srbiji ne stoji na raspolaganju, CEVES će se oslanjati na vodeće medjunarodne stručnjake, organizacije i institucije.