Programske aktivnosti

Srbija 2030: Da MSP izbiju u prvi plan

Brošura predstavlja rad CEVES-a na sagledavanju potencijala i perspektiva sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji kao i uočavanje onih oblasti, izmena politika, znanja podrške koji su potrebni da bi se potencijal ostvario i doprineo održivom razvoju srpske privrede. Veći deo inicijativa koje se nalaze na ovim stranicama rezultat su dijaloga sa predstavnicima MSP100 „vodeći“ u populaciji Skrivenih Šampiona, preduzeća kod kojih direktan izvoz sopstvenih proizvoda i usluga čini više od 24,9% prihoda i ima vrednost veću od 1 milion evra – u toku pripreme i realizacije projekta MSP100 Expo koji je održan u Mind parku, u Kragujevcu, početkom juna 2022. godine.

Preuzmite brošuru

Pregled ekonomskih prilika

Ovaj program ima za cilj da ojača vezu između decentralizovanih tržišta i vladinih politika, popunjavajući veliku rupu u znanju o ekonomskoj strukturi i mogućnostima. Ideja je da se generiše nedostajući know-how, koji je neophodan da bi se postigao određen nivo razvoja ekonomije i kako bi se utvrdila vizija sektorskih strategija Srbije, i sve to na osnovu činjenica i proverenih informacija.

Pročitaj

Mikroekonomski faktori uspeha

Proučava faktore ekonomskog rasta iz perspektive preduzeća s ciljem da omogući kreiranje politika, koje bi poboljšale rezultate i omogućile njihov rast, akumuliranje znanja u centre na osnovu kojih bi preduzeća mogla da pronalaze rešenja za svoje probleme.

Pročitaj

Institucionalni okvir za rast

Ovaj program obuhvata veliki broj tema, koje se odnose na institucionalni okvir potreban da se ostvari stabilnost državnih politika, podrška rastu, pravna sigurnost, transparentnost i socijalna uključenost. Obraća se pažnja ne samo na regulaciju i organizacionalnu strukturu nego i na to šta ljudi smatraju da institucija predstavlja.

Pročitaj

Inkubatori rasta

Inkubatori rasta mobilišu i osposobljavaju stejkholedere da kreiraju rešenja i razvojne projekte i za vladine i nevladine organizacije, kako bi pružili pomoć privrednom rastu i generisanju novih radnih mesta. Inicijative pokrenute ovim programom mogu da variraju od okupljanja stejkholdera, koji bi pružali rešenja prilikom određenih tržišnih aktivnosti, pa sve do pružanja know-how-a za izgradnju tehnoloških parkova i inkubatora.

Pročitaj

Outreach

Za razliku od standardnog rada think-tank-ova, komunikacija se odvija sa tri vrste stejkholdera: 1. Eksperti (i kreatori politika); 2. Poslovna društva i preduzetnici i 3. Javnost

Pročitaj