Projekti u toku

Pripremni projekat platforme za širi društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja (COR-a) za Srbiju

Partner: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Cilj pripremnog projekta je bio razvoj većeg projektnog predloga, sa namerom usmerenom ka stvaranju strategije za razvoj širokog društvenog dijaloga o ciljevima održivog razvoja (COR), motivisanim i usmerenim kroz nezavisnu platformu civilnog društva. Takav dijalog, stavljen u kontekst nacionalizacije ciljeva održivog razvoja, koje Vlada Srbije i Ujedinjene Nacije (UN) planiraju da sprovedu, može da učini kritičan doprinos da ovaj proces nacionalizacije bude stvarno participativan, i bavi se pitanjima koja su zaista u srcu razvojnih izazova Srbije. Projekat je povezan sa potrebama za jačanjem kapaciteta Srbije da usmeri svoju politiku ka ostvarivanju, ne samo ekonomskog rasta, već i razvoja koji je pravedniji i ne ostavlja nikoga „iza sebe“; to je društveno pravedno i ekološki održivo, ali i istovremeno uključujuće – postavljajući građane i lokalne zajednice kao centralne razvojne agente.
Rezultat ovog projekta je studija: “Pitanja (izazovi) održivog razvoja u Srbiji: osnovni pregled”.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja za preusmeravanje istraživanja društvenih nauka: pilot projekat

Partner: HELVETAS Švajcarska međunarodna saradnja

Ovaj projekat definiše i podstiče interdisciplinarni i participativni pristup,“odozdo na gore“, u razumevanju pojedinih aspekata ključnih faktora razvoja Srbije – kako strategije konkurentnosti mogu da podstaknu stvaranje kvalitetnih radnih mesta i dostizanje ciljeva i u zaostalim delovima zemlje (i njenog stanovništva). Poseban cilj je stvaranje okvira za interakciju interesnih grupa, istraživača i donosioca odluka, koji će olakšati njihov angažman u javnoj debati / participativnom procesu koji unapređuje razumevanje i politike koje mogu ubrzati ostvarivanje ekonomskog, socijalnog i ljudskog razvoja u okviru ciljeva održivog razvoja (COR). Jedna od ključnih faza projekta je organizacija dijaloga zainteresovanih strana, kroz konsultativne okrugle stolove / radionice, a sve to radi identifikacije ključnih pitanja u procesu pronalazenja ključne konkurentnosti – povezanosti u okvirima ljudskog razvoja, potrebama za dalje istraživanje kako bi se izdvojili pokretači pozitivnih promena, i na kraju, kako se oni mogu meriti. Za ovaj dijalog, CEVES je pripremio studiju “Performansa i konkurentnost realnog sektora – izdvojene činjenice i pitanja (Srbija 2009-2016)”.

dostupno samo na engleskom jeziku
Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

Izveštaj

Usaglašavanje sa politikama konkurencije u EU – podizanje svesti o potencijalnim koristima i jačanje kapaciteta ključnih zainteresovanih strana u oblasti državne pomoći

Partner: Balkanski fond za demokratiiju

Generalni cilj ovog projekta se odnosi na doprinos demokratskoj konsolidaciji i institucionalnoj reformi u Srbiji, kroz doprinos ukupnoj usklađenosti Srbije sa politikom konkurencije Evropske unije. Cilj je da se napredak manifestuje u poboljšanju pregovaračkog procesa Poglavlja 8, na način da pregovaračka pozicija Srbije bude pripremljena već godinu dana od početka projekta. Međutim, demokratska konsolidacija i institucionalno jačanje će se ostvariti jačanjem institucija zaduženih za zaštitu i promociju konkurencije i pozivanjem istih na odgovornost od strane organizacija civilnog društva. Tako će se formirati okruženje u kome veliki broj zainteresovanih strana bolje razume kako politike konkurencije EU koriste potrošačima i promovišu razvoj privrede. Činjenica da zainteresovane strane razumeju značaj ove politike utiče na njihovo veće angažovanje i na podršku koju pružaju relevantnim institucijama (pre svega Komisiji za kontrolu državne pomoći), ali i na njihovo osposobljavanje da te institucije pozovu na saradnju.

 

Živeti u evropskoj Srbiji — ilustracija, kvantifikacija i promovisanje koristi građana od sprovođenja politika usaglašenih sa EU standardima

Partner: Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FOD)

Cilj projekta je da doprinese sprovođenju politika koje su usklađene sa standardima Evropske unije, kroz motivisanje građana da se intenzivnije podrže proces evrointegracija i kroz podsticanje donosilaca odluka da doslednije sprovode politike, te da u većoj meri obrate pažnju na doprinos ostvarivanju ključnih potreba građana. Projekat će putem kontinuirane komunikacije sa donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva i građanima, kroz Nacionalni konvent Evropske unije, konsultativne sastanke i „onlajn“ diseminaciju, kvantifikovati, a zatim ilustrovati i promovisati konkretne koristi koje građani mogu da ostvare istinskim sprovođenjem reformi. Naročito se to odnosi na domen socio-ekonomskih politika, koje uglavnom nisu predmet harmonizacije sa EU, već su u domenu nacionalnih kompetencija – pa stoga često nije dovoljno jasno kak njihov efekat zavisi od reformi vezanih za evrointegracije.

 

Otkrivanje regionalnih obrazaca: ka dinamičnijem, inkluzivnijem i pravednijem regionalnom rastu

Partner: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija

Generalni cilj predloženog projekta se odnosi na doprinos naporima Srbije koji su usmereni na razvoj, kroz pružanje analitičkih informacija o ekonomskim strukturama, zainteresovanim stranama i institucijama. Takođe, cilj se odnosi i na predlaganje neposrednih mera koje mogu biti preduzete u cilju ubrzanja rasta i osiguranja da taj rast bude inkluzivan i regionalno ravnopravan. Koristi od ovog projekta bi imali građani Srbije, naročito oni koji žive u devastiranim delovima države, u smislu zapošljavanja i ukupnog nivoa razvoja. Konkretnije, cilj je proizvesti dve vrste praktičnog znanja, koja na kraju imaju za cilj da daju predloge za konkretne mere intervencije, koje mogu koristiti kreatori politika ili partneri koji učestvuju u procesu razvoja: (a) prva baza znanja se odnosi na znanje o ekonomskoj strukturi u pojedinim delovima zemlje, što može poslužiti kao osnova za dizajniranje razvojnih intervencija prilagođenih njihovim potrebama; (b) druga se odnosi na stvaranje pregleda sadašnjeg okvira za teritorijalno upravljanje na prostoru Republike Srbije – ne samo de facto, već i de jure – jer bi se na bazi toga moglo definisati ko je u najboljoj poziciji da preduzme određene mere politike. Takođe će se dati predlozi za manje, inkrementalne promene koje mogu biti sprovedene sa ciljem poboljšavanja okvira za intervenciju putem politika.

 

Prateći projekat: ciljevi održivog razvoja (COR)

Partner: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta šireg pripremnog projekta za društvenu platformu za širi društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja (COR), za Srbiju, sa ciljem da još više podigne svest o rezultatima istraživanja CEVES-a i tome gde Srbija danas stoji u vezi sa ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja. S tim u vezi, CEVES planira organizaciju jednodnevne konferencije o problemima COR-a u Srbiji, fokusirajući se na vrijednosti COR-a, kao i izazove da se osigura ubrzaniji i šire rasprostranjeniji ekonomski rast.