Završeni projekti

MSP Srbije 2030: MSP 100 Expo – Konferencija-izložba o doprinosu srpskih MSP održivom razvoju i daljim mogućnostima

Godina: 2022.

Događaj MSP Srbije 2030: MSP100 Expo održan je  1. juna 2022. godine u MIND  parku u Kragujevcu, sa ciljem da ukaže na razvojni potencijal domaće privrede oličene u pažljivo izabranih MSP100, vodećih u Srbiji a malih i srednjih po međunarodnim standardima. Ovaj događaj bio je  prilika za osnaživanje i međusobno inspirisanje, razgovor i povezivanje, i pokretanje inicijativa koje će podržati razvoj MSP i njihovu snagu usmeriti ka ostvarenju ciljeva za celo društvo.

Kratki izveštaj: MSP Srbija 2030: MSP100 Expo,

Najpre, koristimo priliku da se toplo zahvalimo ambasadoru Nemačke, Thomas-u Schieb-u, kao i Ambasadoru Švajcarske, Urs-u Schmid-u koji su došli u Kragujevac da pogledaju i otvore izložbu uz reči ohrabrenja za napor da se okupi i čuje glas vodećih preduzetničkih privrednika.  

Nadalje, na YouTube-u možete pogledati snimak panela 1 (malo okrnjen, zbog tehničkih problema na samom početku) na kom su učesnici ukazali na to da „skriveni šampioni“ igraju izuzetno važnu ulogu i u razvoju moćne industrijske zemlje kao što je Nemačka, kao i da je važno da se za skrivene Šampione čuje, da ne ostanu skriveni, jer na taj način može da se pospeši interesovanje mladih za zapošljavanje izvan velikih urbanih aglomeracija – gde su Šampioni češći poslodavci.  Takođe smo čuli da u Irskoj, zemlji poznatoj po uspehu u naporu da privlači kvalitetne strane investitore, takođe postoji zasebna državna agencija posvećena razvoju MSP, i njihovoj internacionalizaciji.  Konačno, čuli smo da su se u Sloveniji skriveni šampioni organizovali u „Slovenian business club“, i na taj način postigli da se njihova reč vrlo jasno i glasno čuje prilikom donošenja javnih politika.  

Potom je na tri okrugla stola (koje je bilo teško prekinuti za ručak!) diskutovan spisak predloga inicijativa koje još uvek možete pronaći na sledećem linku.  Te će incijiative biti ažurirane u skladu sa diskusijom i zameniti tekst predloga do kraja sedmice.  

Na drugom, završnom panelu 2, čuli smo da postoje već neki reformski napori koji se kreću u pravcu u kom idu i predložene inicijative.  Kao najzanimljivije izdvajamo reči g. Čadeža, predsednika PKS koji smatra da je sazrelo vreme za uspostavljanje istinski nezavisne i strateški pozicionirane razvojne banke u Srbiji. Takođe je najavio veće napore da se nastavnički profili u Srbiji prilagode potrebama privrede. Od g. Miljana Ždrale-a, direktora EBRD za region jugoistočne i centralne evrope čuli smo da je zaista anomalija što Srbija ni na koji način ne podržava garancije u izvozu, kao i o važnosti i mogućnostima daljeg razvoja tržišta kapitala koje u zemljama u okruženju pružaju daleko više prilika za finansiranje svojim MSP. Od Pomoćnice Ministra g. Obradović, čuli smo koliko je važno da privreda predlaže vrlo konkretne predloge, kao i da postoji sajt „Preduzetništvo“ koji sad može poslužiti za informisanje o svemu što država radi kako bi podržala MSP.  

Konačno, događaj se završio veoma inspirativnim panelom – razgovorom koji je naša proslavljena novinarka Jelena Zorić vodila sa Radetom Šerbedžijom i Draganom Bjelogrlićem (kojima ne treba predstavljanje) o tome kako film i kultura mogu da idu ruku pod ruku sa preduzetništvom.  Na sajtu u galeriji možete pogledati fotografije sa konferencije a mi ćemo materijale sa konferencije nastaviti da objavljujemo na kanalima CEVES-a.

Još jednom dugujemo zahvalnost Platformi «Održivi razvoj za sve» koju sprovodi GIZ uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke, bez koje ovaj događaj ne bi bio moguć, kao i MIND Parku što je prepoznao ideju i od početka verovao u nju, pružajući podršku u periodu pripreme. Takođe smo zahvalni Ambasadi Slovenije u Beogradu na dodatnoj podršci i medijskim partnerima: NIN, Nova Ekonomija, E-Kapija, Diplomacy&Commerce.

Dokument proizašao iz jednogodišnjeg dijaloga sa predstavnicima MSP i drugih zainteresovanih strana, kao i konferencije “Srbija 2030: MSP100 EXPO” možete pogledati ovde.

Za više informacija, možete posetiti zvanični sajt MSP 100.

Video snimke panela sa konferencije možete videti na našem youtube kanalu

Razvoj privatnog sektora

Partner: GIZ

CEVES, u saradnji sa GIZ-om, sprovodi pripremni projekat za uspostavljanje Opservatorije za mala i srednja preduzeća (MSP) – koja bi se fokusirala na redovno praćenje i detaljnu analizu poslovne klime i tržišnih informacija koje su od značaja za MSP sektor.

Očekuje se da MSP Opservatorija doprinese održivosti i brzini ekonomskog razvoja Srbije, tako što bi unapredila:

  • Sposobnost Vlade da formuliše dobro ciljane sektorske i makroekonomske politike koje promovišu rast;
  • Kvalitet poslovnog odlučivanja MSP sektora.

Pored toga, stvaranjem zajedničkog prostora za deljenje informacija, MSP opservatorija omogućila bi i:

  • Promovisanje i poboljšanje kvaliteta javno-privatnog dijaloga;
  • Izgradnju veza i poverenja među malim i srednjim preduzećima.

Srbija, kao ekonomija koji se sporo oporavlja i transformiše, može mnogo toga da dobije od podsticanja veza, razmene informacija i uspostavljanja saradnje između malih i srednjih firmi. Mala i srednja preduzeća su u Srbiji od naročitog značaja, jer služe i za očuvanje i dalji razvoj “rascepkanih” kapaciteta, koji nisu dostupni velikim i/ili stranim investitorima i koji bi na drugi način jednostavno nestali. Za ekonomije u fazi oporavka je karakteristično da se firme često razvijaju izolovano jedna od druge. Zapažamo da u Srbiji skoro da nema teritorijalnog povezivanja i integracije/saradnje među firmama. Nedostatak saradnje i povezivanja utiče na slab pristup informacijama, tržištima, kapitalu, kao i na nedovoljan kapacitet za donošenje poslovnih odluka. Uspostavljanje MSP Opservatorije bio bi značajan korak ka začetku prekopotrebne – intenzivnije i dublje – ekonomske integracije između preduzeća.

 

Otkrivanje regionalnih obrazaca: ka dinamičnijem, inkluzivnijem i pravednijem regionalnom rastu

Partner: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija

Generalni cilj predloženog projekta se odnosi na doprinos naporima Srbije koji su usmereni na razvoj, kroz pružanje analitičkih informacija o ekonomskim strukturama, zainteresovanim stranama i institucijama. Takođe, cilj se odnosi i na predlaganje neposrednih mera koje mogu biti preduzete u cilju ubrzanja rasta i osiguranja da taj rast bude inkluzivan i regionalno ravnopravan. Koristi od ovog projekta bi imali građani Srbije, naročito oni koji žive u devastiranim delovima države, u smislu zapošljavanja i ukupnog nivoa razvoja. Konkretnije, cilj je proizvesti dve vrste praktičnog znanja, koja na kraju imaju za cilj da daju predloge za konkretne mere intervencije, koje mogu koristiti kreatori politika ili partneri koji učestvuju u procesu razvoja: (a) prva baza znanja se odnosi na znanje o ekonomskoj strukturi u pojedinim delovima zemlje, što može poslužiti kao osnova za dizajniranje razvojnih intervencija prilagođenih njihovim potrebama; (b) druga se odnosi na stvaranje pregleda sadašnjeg okvira za teritorijalno upravljanje na prostoru Republike Srbije – ne samo de facto, već i de jure – jer bi se na bazi toga moglo definisati ko je u najboljoj poziciji da preduzme određene mere politike. Takođe će se dati predlozi za manje, inkrementalne promene koje mogu biti sprovedene sa ciljem poboljšavanja okvira za intervenciju putem politika.

 

Živeti u evropskoj Srbiji — ilustracija, kvantifikacija i promovisanje koristi građana od sprovođenja politika usaglašenih sa EU standardima

Partner: Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FOD)

Cilj projekta je da doprinese sprovođenju politika koje su usklađene sa standardima Evropske unije, kroz motivisanje građana da se intenzivnije podrže proces evrointegracija i kroz podsticanje donosilaca odluka da doslednije sprovode politike, te da u većoj meri obrate pažnju na doprinos ostvarivanju ključnih potreba građana. Projekat će putem kontinuirane komunikacije sa donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva i građanima, kroz Nacionalni konvent Evropske unije, konsultativne sastanke i „onlajn“ diseminaciju, kvantifikovati, a zatim ilustrovati i promovisati konkretne koristi koje građani mogu da ostvare istinskim sprovođenjem reformi. Naročito se to odnosi na domen socio-ekonomskih politika, koje uglavnom nisu predmet harmonizacije sa EU, već su u domenu nacionalnih kompetencija – pa stoga često nije dovoljno jasno kak njihov efekat zavisi od reformi vezanih za evrointegracije.

 

Usaglašavanje sa politikama konkurencije u EU – podizanje svesti o potencijalnim koristima i jačanje kapaciteta ključnih zainteresovanih strana u oblasti državne pomoći

Partner: Balkanski fond za demokratiiju

Generalni cilj ovog projekta se odnosi na doprinos demokratskoj konsolidaciji i institucionalnoj reformi u Srbiji, kroz doprinos ukupnoj usklađenosti Srbije sa politikom konkurencije Evropske unije. Cilj je da se napredak manifestuje u poboljšanju pregovaračkog procesa Poglavlja 8, na način da pregovaračka pozicija Srbije bude pripremljena već godinu dana od početka projekta. Međutim, demokratska konsolidacija i institucionalno jačanje će se ostvariti jačanjem institucija zaduženih za zaštitu i promociju konkurencije i pozivanjem istih na odgovornost od strane organizacija civilnog društva. Tako će se formirati okruženje u kome veliki broj zainteresovanih strana bolje razume kako politike konkurencije EU koriste potrošačima i promovišu razvoj privrede. Činjenica da zainteresovane strane razumeju značaj ove politike utiče na njihovo veće angažovanje i na podršku koju pružaju relevantnim institucijama (pre svega Komisiji za kontrolu državne pomoći), ali i na njihovo osposobljavanje da te institucije pozovu na saradnju.

 

Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja za preusmeravanje istraživanja društvenih nauka: pilot projekat

Partner: HELVETAS Švajcarska međunarodna saradnja

Ovaj projekat definiše i podstiče interdisciplinarni i participativni pristup,“odozdo na gore“, u razumevanju pojedinih aspekata ključnih faktora razvoja Srbije – kako strategije konkurentnosti mogu da podstaknu stvaranje kvalitetnih radnih mesta i dostizanje ciljeva i u zaostalim delovima zemlje (i njenog stanovništva). Poseban cilj je stvaranje okvira za interakciju interesnih grupa, istraživača i donosioca odluka, koji će olakšati njihov angažman u javnoj debati / participativnom procesu koji unapređuje razumevanje i politike koje mogu ubrzati ostvarivanje ekonomskog, socijalnog i ljudskog razvoja u okviru ciljeva održivog razvoja (COR). Jedna od ključnih faza projekta je organizacija dijaloga zainteresovanih strana, kroz konsultativne okrugle stolove / radionice, a sve to radi identifikacije ključnih pitanja u procesu pronalazenja ključne konkurentnosti – povezanosti u okvirima ljudskog razvoja, potrebama za dalje istraživanje kako bi se izdvojili pokretači pozitivnih promena, i na kraju, kako se oni mogu meriti. Za ovaj dijalog, CEVES je pripremio studiju “Performansa i konkurentnost realnog sektora – izdvojene činjenice i pitanja (Srbija 2009-2016)”.

dostupno samo na engleskom jeziku
Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

 

Pripremni projekat platforme za širi društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja (COR-a) za Srbiju

Partner: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Cilj pripremnog projekta je bio razvoj većeg projektnog predloga, sa namerom usmerenom ka stvaranju strategije za razvoj širokog društvenog dijaloga o ciljevima održivog razvoja (COR), motivisanim i usmerenim kroz nezavisnu platformu civilnog društva. Takav dijalog, stavljen u kontekst nacionalizacije ciljeva održivog razvoja, koje Vlada Srbije i Ujedinjene Nacije (UN) planiraju da sprovedu, može da učini kritičan doprinos da ovaj proces nacionalizacije bude stvarno participativan, i bavi se pitanjima koja su zaista u srcu razvojnih izazova Srbije. Projekat je povezan sa potrebama za jačanjem kapaciteta Srbije da usmeri svoju politiku ka ostvarivanju, ne samo ekonomskog rasta, već i razvoja koji je pravedniji i ne ostavlja nikoga „iza sebe“; to je društveno pravedno i ekološki održivo, ali i istovremeno uključujuće – postavljajući građane i lokalne zajednice kao centralne razvojne agente.

Projekat je imao i fazu promovisanja nalaza sa ciljem da još više podigne svest o rezultatima istraživanja CEVES-a i tome gde Srbija danas stoji u vezi sa ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja. Održana je jednodnevna konferencija o problemima COR-a u Srbiji, fokusirajući se na vrednosti COR-a, kao i izazove da se osigura ubrzaniji i šire rasprostranjeniji ekonomski rast.

Rezultati ovog projekta:

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj „Pitanja održivog razvoja u Srbiji: osnovni pregled“

Brošura “Održivi razvoj Srbije: Kako stojimo?”

Socio-ekonomska procena uticaja sprovođenja cirkularne ekonomije u tri sektora

Partner: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Godina: 2017

Cilj projekta je bio da se proceni mogući dugoročni uticaj uvođenja cirkularne ekonomije u tri odabrana sektora, baziran na makroekonomskim pokazateljima kao što su BDP, zaposlenost, neto izvoz itd. Ovo istraživanje je doprinos strategiji o cirkularnoj ekonomiji u Srbiji. Procena uticaja je usmerena na ekonomske i socijalne efekte u sektorima: poljoprivreda / prehrambena industrija, električna i elektronska oprema i ambalaža od plastike. U okviru modela obuhvaćena je procena prihoda, troškova, dodate vrednosti, profita i stvorenih radnih mesta, u slučaju uvođenja cirkularne ekonomije u odabrane sektore. Za potrebe ovog projekta, CEVES je razvio metodologiju za procenu ekonomskog uticaja cirkularne ekonomije koristeći delimično uravnoteženo modeliranje na nivou sektora, prvenstveno se oslanjajući na iskustvu kalibriranja u drugim zemljama. Kvantifikovanje promena u ključnim makroekonomskim pokazateljima odnosi se na ocenu razlike u ciljanim scenarijima (i postizanju nacionalnih ciljeva) i uobičajenim scenarijima. Istraživanje je obuhvatilo prikupljanje zvaničnih podataka (Srbija i EU), polustrukturirane intervjue sa ključnim sagovornicima, procenu rasta ekonomskih aktivnosti i cena, “benchmark” analizu itd.

 

Merenje zadovoljstva kompanija kooperativnim modelom stručnog obrazovanja

Partner: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Godina: 2017

Cilj projekta je bila procena zadovoljstva kompanija, metodologijom i primenom kooperativnog modela u stručnom obrazovanju, kao jedan od koraka ka dualnom obrazovanju.
Modernizacija stručnog obrazovanja je jedan od ključnih zahteva tržišta rada. Prepoznajući potrebu privrede za mladim stručnjacima, koji su spremni da napreduju i budu deo realnog poslovanja od prvog dana, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), kroz “Projekat reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji”, od školske 2014/2015. godine, započela je implementaciju modela kooperativnog obrazovanja u tri trogodišnja obrazovna profila: bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar.
Istraživanje se odnosilo na sprovođenje online ankete, kao i polu-strukturirane intervjue sa vlasnicima kompanija, menadžmentom i mentorima koji su neposredno radili zajedno sa učenicima. Analizom su obuhvaćene firme koje su uključene u kooperativni model obrazovanja.

 

Procena lanca vrednosti sektora voća i povrća u Srbiji

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2017

Cilj projekta bila je ocena lanca vrednosti sektora voća i povrća u Srbiji, koja bi se u narednom periodu koristila za utvrđivanje uticaja celokupnog USAID projekta za jačanje konkurentnosti. Analiza je u najvećoj meri usmerena na procese obrade voća i povrća i „nizvodne delove“ (maloprodajni lanac) lanca vrednosti, jer postoji pretpostavka da se kroz ove segmente, sa ograničenim resursima, verovatno može uticati na celokupan sistem konkurentnosti. Procena lanca vrednosti voća i povrća u Srbiji urađena je kroz analizu spoljne trgovine, analizu maloprodajnih lanaca i proizvođača u lancu vrednosti voća i povrća. Prva faza projekta identifikovala je najznačajnije proizvode u izvozu i uvozu Srbije, fokusirajući se na preduzeća koja izvoze i diferencijaciju prema tipovima izvoznih proizvoda i tipovima kupaca. U okviru druge faze projekta CEVES je sproveo 200 telefonskih intervjua, koristeći USAID standardizovane upitinike. Upitnik je imao za cilj da otkrije obrasce ponašanja preduzeća u procesima umrežavanja i finansiranja.

Analiza performansi i lanca vrednosti odabranih sektora

Partner: Ministarstvo Privrede, Vlada Republike Srbije

Godina: 2017

Cilj projekta bio je unapređenje procesa definisanja politika za stvaranje novih radnih mesta, unapređenje konkurentosti i privlačenje investicija u Srbiji, definisane od strane Ministarstva privrede; kroz unapređenje informacija, podataka i alata koji su potrebni za takve intervencije. Istraživanje je pružilo detaljne analize odabranih industrija, ocenilo njihovu konkurentnost među zemljama konkurentima i pružilo konkretne preporuke politika za održivo povećanje njihove konkurentnosti. Performansa i konkurentnost sektora ocenjeni su na osnovu detaljne baze podataka Agencije za privredne registre (APR) i podataka Uprave Carine, kao i izvozne konkurentnosti proizvoda iz Srbije, na svim međunarodnim tržištima u kojima su se prodavali (detaljna baza podataka UNComtrade dezagregirana na nivo četiri cifre).
Dodatno, CEVES je sproveo više od 130 “face-to-face” intervjua (uglavnom izvan teritorije Beograda), mapiranje i kvantifikaciju lanaca vrednosti i “gap” analizu (na osnovu trenutnog i optimalnog stanja svakog odabranog sektora). Istraživanje je namenjeno Ministarstvu privrede kao osnova za formulisanje nove strategije industrijskog razvoja. U okviru četiri odabrana prioritetna sektora, obuhvaćena su dva tehnološki intenzivna (mašine i električna oprema, i proizvodi od gume i plastike) i dva sektora zasnovana na resursima (prehrambena industrija i drvna industrija), prepoznati kao sektori sa najvišim potencijalom da doprinesu konkurentnosti Srbije. Pored toga, istraživanje je pokrilo i kratak pregled performanse i konkurentnosti i ostalih sektora prerađivačke industrije (njih osam).

Merenje efikasnosti zdravstvenog sistema u Srbiji

Partner: Fond za otvoreno društvo Srbija

Godina: 2017

Projekat je imao za cilj da razvije nezavistan sistem praćenja kvaliteta rada zdravstvenog sistema u Srbiji. Ovaj projekat predstavllja deo šireg programa CEVES-a, koji za cilj ima jačanje procesa praćenja kvaliteta rada pružaoca usluga u javnom sektoru. Projekat je direktno povezan sa ciljevima održivog razvoja, posebno sa ciljem broj 3 – Osigurati zdrav život i promovisati blagostanje za sve ljude svih generacija. Rezultat ovog projekta je izveštaj koji daje pregled seta indikatora i upoređuje posmatrane rezultate u Srbiji sa situacijom u odabranim zemljama, tako da se može dobiti dovoljno pouzdana procena, a istovremeno dovoljno razumljiva u cilju jasnijeg komuniciranja sa javnosti o stanju zdravlja građana Srbije. Istraživanje je dalo predlog grupe indikatora (kvalitet ishoda, rezultata, procesa i efikasnosti sistema zaštite u Srbiji) kao i procenu važnosti svakog od njih.

Izveštaj

 

Mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih

Partner: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Godina: 2017

Cilj projekta bio je da se mapiraju institucionalne i zakonske prepreke sa kojima se mladi suočavaju na putu pokretanja sopstvenog biznisa. Obrazovanje, kao očigledna prepreka za aktiviranje i osposobljavanje mladih nije predmet ove studije. Poput svojih vršnjaka u svetu, mladi u Srbiji suočavaju se sa brojnim izazovima prilikom ulaska na tržište rada. Analiza tržišta rada u Srbiji pokazuje sumornu situaciju za mlade ljude, pošto je stopa nezaposlenosti ovog dela stanovništva skoro dva puta veća od opšte stope nezaposlenosti. Pokretanje biznisa predstavlja jedno od rešenja za one koji naginju ka preduzetništvu – a procenat takvih pojedinaca među mladima je 36%, što je veće nego u opštoj populaciji. Međutim, udeo onih koji zaista i pokrenu svoj biznis značajno je manji. Studija daje pregled tri konkretne prepreke sa kojima se mladi suočavaju: 1) Dostupnost finansija i pristup kapitalu; 2) Fiskalni i para-fiskalni sistem; 3) Pristup informacijama i praktičnim veštinama. Pored pregleda tih prepreka koje su karakteristične za sve koje pokreću biznis, studija daje pregled prepreka sa kojima se suočavaju posebne grupe mladih: 1) Mladi sa najrazvijenijim veštinama; 2) Mladi sa srednjim stručnim obrazovanjem; 3) Mladi koji nisu zaposleni, nisu u obrazovanju, niti u obuci (NEET); 4) Mlade žene; 5) Socijalno ranjiva grupa mladih.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Performanse razmenljivih sektora srpske privrede – Indeks razvojnih potencijala

Partner: Privredna Komora Srbije (PKS)

Godina: 2016

Cilj studije je ocena performansi i potencijala za ostvarivanje konkurentnosti, razmenljivih sektora u privredi Srbije, kroz inovativni metodološki alat razvijen od strane CEVES-a: Indeks razvojnih potencijala (IRP). Dodatno, cilj je bio stvoriti sveobuhvatan i inovativan alat koji bi omogućio bolji uvid u ustaljene šeme konkurentnosti razmenljivih sektora. Rezultati IRP-a su postali osnova za odabir četiri prioritetna sektora u Srbiji, od strane Ministarsta privrede. IRP je kompozitni indeks koji otkriva detaljne karakteristike performansi i konkurentnosti svih razmenljivih sektora u Srbiji. Analiza je prvenstveno kvantitativna: 114 razmenljivih sektora ocenjena su sa 120 indikatora, različitih pondera; posmatrani period je šest godina, nakon svetske krize, u 2009. godini; detaljna analiza performansi 80.000 kompanija, analiza međunarodne konkurentnosti proizvoda, na 110 stranih tržišta itd.
IRP se sastoji od devet stubova: (1) generalne performanse, (2) izvozne performanse, (3) performanse održivosti, (4) potencijal rasta, (5) potencijal za efekte prelivanja, (6) stvaranje novih radnih mesta, (8) privlačenje investicija i (9) podsticanje preduzetništva i razvoja mikro i malih preduzeća. Pored toga, analiza je obuhvatila i: 1) ekonomski uticaj proizvoda u svetu (nafta, gas, ugalj, gvožđe, čelik, bakar, aluminijum, drvo, agrobiznis) na ključne pokazatelje performanse pripadajućih i pogođenih sektora u privredi Srbije; 2) pored rangiranja pojedinačnih sektora, izveštaj daje uvid i u rang lista najvažnijih lanca vrednosti, kako bi se procenili učinci i funkcionalnost okruženja sektora, i njegova sposobnost da se razvije u istim.

Izveštaj

Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji

Partner: Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN)

Year: 2013 – 2015

Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji je inicijalno razvijen od strane CEVES-a, na čelu sa gospođom Kori Udovički, i tako je postao jedna od najrelevantnijih i najpopularnijih publikacija Fonda za razvoj ekonomske nauke (FREN). Kvartalni monitor redovno prati i analizira opštu makroekonomsku situaciju i ekonomsku politiku u Srbiji, upoređujući je sa drugim zemljama Evropske unije i Jugoistočne Evrope. Glavni cilj Kvartalnog Monitora je da pruži temeljan uvid u stanje u privredi Srbije, zajedno sa pružanjem komentara i preporuka donosiocima politika o najtežim problemima sa kojima se Srbija suočava. Kvartalni monitor je fokusiran na šest glvanih tema: ekonomska aktivnost, zaposlenost i plate, platni bilans i spoljna trgovina, cene i devizni kurs, fiskalni tokovi i politike i monetarni tokovi i politike. Sadašnji glavni urednik Kvartalnog monitora je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izveštaj QM32

Izveštaj QM 33

Izveštaj QM34

Izveštaj QM35

Izveštaj QM36

Izveštaj QM37

Izveštaj QM38

Izveštaj QM39

Izveštaj QM40

Izveštaj QM41

Studija slučaja: proizvodnja metalnih proizvoda

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2015

Glavni cilj ove studije slučaja bio je da omogući sticanje kvalitetnog znanja o performansi i konkurentnosti posmatranog sektora i da utvrdi razloge kojima se objašnjavaju ta performansa i konkurentnost, i to usredsređujući se na prepoznavanje i razumevanje ključnih faktora uspeha (a naročito onih koji su specifični za taj sektor). Prepoznavanje i razumevanje skrivenih potencijala i faktora je prvi korak u procesu sticanja neophodnih uvida o konkretnom sektoru koji glavnim zainteresovanim akterima i kreatorima politike mogu da pruže informacije neophodne za davanje podrške razvoju tog sektora.

Izveštaj

Performansa realnog sektora u Srbiji: iskazana konkurentnost prema veličini, industriji i regionu

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2014

Cilj istraživanja je bio da se ukaže na sektore sa najvećim potencijalom, koji imaju mogućnost da pokrenu održivi rast i razvoj privrede Srbije kroz unapređenje izvoznih aktivnosti i konkurentnosti na inostranim tržištima. Uz to, ovo istraživanje ukazaće i na to koji sektori imaju očigledan tržišni potencijal ali se istovremeno i suočavaju sa poteškoćama u ostvarivanju svojih ciljeva i punoj realizaciji tog potencijala. Nalazi ovog istraživanja trebalo bi da kreatore politika motivišu da osmisle različite akcije čijom bi se primenom pružila adekvatna podrška sektorima sa najvećim potencijalom a istovremeno i uklonila – ili barem svela na minimum – ograničenja sa kojima su ti sektori suočeni.

Ova studija je osnovno istraživanje CEVES-a o realnom sektoru Srbije, a što je najvažnije, jedina te vrste u Srbiji. Ovom studijom, CEVES je postavio temelje i doprineo kreiranju politike zasnovane na činjenicama i dokazima. Poseban rezultat je ukazivanje na sektore sa potencijalom, zasnovane na malim i srednjim preduzećima, koji su u to vreme bili značajno potcenjeni. Ovo istraživanje donelo je seriju inovacija u analizi sektora u Srbiji: uvođenje analize performanse prosečne / srednje kompanije u sektoru (ne samo celokupno generisanih performansi sektora), premošćujući različite međunarodne klasifikacije, proizvoda i delatnosti, koje su omogućile analizu performansi kako firmi tako i međunarodne konkurentnosti u razmeni dobara itd. CEVES je uložio vreme u čišćenje baze podataka Agencije za privredne registre (APR) i izdvajanje bona fide kompanija (odvajajući one koji “stvarno” posluju i zarađuju od toga, od onih koji nisu kreditno sposobne i / ili sa nepravilnim izveštavanjem o poslovanju) i uradio ocenu poslovanja samo na njima. Analiza je obuhvatila pripremu vremenskih serija različitih indikatora, koji su statistički analizirani multivarijantnom analizom glavni komponenti (PCA).

Izveštaj

Procena kvaliteta statistike Srbije

Partner: Britanska ambasada, Beograd

Godina: 2014

Ova studija je imala za cilj da naglasi nizak kvalitet statističkih podataka u Srbiji, posebno na nivou sektora privrede, u smislu njihove praktične primene u analizi performansi, a samim tim i donošenja odluka i davanje preporuka. Istraživanje sistematično analizira ključne vremenske serije podataka o privrednoj aktivnosti, uključujućii povezane pokazatelje, i oslanjajući se uglavnom na ekonomsku logiku, ukazuju na ključne praznine i probleme kvaliteta podataka. U fokusu je upoređivanje BDP-a po proizvodnoj i rashodnoj strukturi, koristeći izvorne podatke, deflatore i vremenske serije cena; ali i što je moguće dublje proučavanje formalnog i neformalnog znanja o koriščenim metodologijama procene BDP-a, kako bi se objasnile uočene nedoslednosti i nelogičnosti. Na kraju, studija je identifikovala neke ključne fundamentalne pretpostavke koje se redovno izvode, a koje verovatno ne odražavaju adekvatno stvarnost Srbije. Izveštaj je prvenstveno namenjem kreatorima ekonomske politike u Ministarstvu finansija, Fiskalnom Savetu, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Mogućnosti za rast malih i srednjih preduzeća – kako ih banke i politike zaobilaze

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2014

Projekat je imao za cilj da motiviše banke i druge zainteresovane strane, da pronađu modalitete finansiranja koji su pogodniji za tržišni segment malih i srednjih preduzeća, od postojećih bankarskih praksi; kroz prikaz jakih dokaza o propuštenim mogućnostima sprovođenjem aktuelne prakse. Dodatni cilj projekta bio je da proceni da li i na koji način komercijalne banke u Srbiji mogu povećati kreditiranje prema otpornim i rastućim malim i srednjim preduzećima. Ova analiza pokrivala je dve komponente. Prva komponenta je bila usmerena na prikazivanje strukture, performanse i potencijala za rast malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Druga komponenta imala je za cilj da razume i analizira praksu bankarskog finansiranja malih i srednjih preduzeća, kako bi utvrdila da li postoje mogućnosti za proširenje finansiranja na obostranu korist i banaka i malih i srednjih preduzeća. Analiza i procena su zasnovani na indikatorima iz finansijskih izveštaja svih preduzeća koja su poslovala u Srbiji u periodu od 2005. do 2012. godine. Pored toga, CEVES je intervjuisao rukovodioce sektora prodaje i upravljanja rizikom u 11 banaka (približno 70% bankarskog tržišta u Srbiji).

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Anketa 1000 firmi u srpskoj privredi – otkrivanje faktora na nivou firmi koji determinišu performanse malih i srednjih preduzeća

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2014

Cilj projekta je bio sprovesti istraživanje kompanija, kako bi se identifikovali ključni faktori koji utiču na performanse preduzeća u Srbiji. Istraživanje je obuhvatalo deset opštih tematskih oblasti u radu privatnog sektora u pokušaju da se široko identifikuje i oceni koji je motiv za osnivanje firmi, koji posao zapravo rade, kako su struktuirane i na koji način se njima upravlja, kakvo je njihovo korporativno upravljanje, sa kim su u interakciji i na bazi čega formiraju svoja očekivanja. Istraživanje je obuhvatilo 1.062 strukturisana intervjua, koja su se sprovodila licem u lice, koje je pripremio CEVES,a izvršio IPSOS Strategic Marketing.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Srbija – destinacija za izmeštanje poslovnih procesa

Partner: TRIZMA

Year: 2013

Cilj projekta je bio sprovođenje kratke analize performansi i potencijala dve najbrže rastuće oblasti u srpskoj privredi – izmeštanje (outsourcing) poslovnih procesa i informaciono komunikacione tehnologije. Analiza je otkrila brojne prednosti Srbije kao atraktivne destinacije za izmeštanje poslovnih procesa i investiranje u IT sektor. Pored toga, analizirana je i trenutna situacija u IT sektoru Srbije – performanse, ključni akteri, mogućnosti i barijere za srpske IT kompanije. Glavne aktivnosti obuhvatale su: analizu profila Srbije, analizu tržišta rada, analizu IT sektora i prezentaciju relevantnih rezultata istraživanja.

Javno zalaganje za javnu politiku podrške preduzetništvu zasnovanu na činjenicama

Partner: Evropski Fond za Balkan

Godina: 2013

Projekat je imao za cilj donošenje preporuka za novu strategiju za mala i srednja preduzeća, podržavanje usaglašavanja politika i praksi u Srbiji, sa ključnim kriterijumima iz Kopenhagena o postojanju funkcionalne tržišne ekonomije i pomoći u oslobađanju potencijala za rast Srbije i podsticanju performansi firmi. Projekat se sastojao od nekoliko koraka, pri čemu su se vodili razgovori sa ekonomskim stručnjacima; ne-ekonomskim stručnjacima; donosiocima odluka; regionalnim razvojnim agencijama; privatnim sektorom / preduzetnicima, i medijima. U narednim fazama CEVES je sproveo analize performanse MSP sektora i objavio rezultate tih istraživanja. Projekat je rezultirao i brošurom “Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika”.

Procena troškova određenih administrativnih procedura u Srbiji

Partner: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Godina: 2008

U ovoj analizi procenjuju se troškovi koje tri konkretne administrativne procedure predstavljaju za preduzeća i preduzetnike u Srbiji. Pored troškova pojedinačne procedure procenjujemo i njihov trošak za ukupnu srpsku ekonomiju.

Izveštaj

Barijere za investicije u Jabliničkom i Pčinjskom okrugu

Partner: Svetska Banka

Godina: 2008

Na osnovu angažovanja od strane Svetske Banke, CEVES se bavio analizom i rangiranjem opština u Srbiji prema stepenu njihovog razvoja. Time je pomogao u raspodeli razvojnih fondova centralne Vlade radi podsticanja jednakog regionalnog razvoja.

Izveštaj

Razumevanje beogradskog uslužnog sektora: izveštaj zasnovan na rezultatima ankete

Partner: Fond za otvoreno društvo

Godina: 2007

Ovo istraživanje ima za cilj da razume i opiše novi uslužni sektor u Srbiji. U globalnoj ekonomiji, finansijski kapital se sve više usmerava ka zemljama koje su bogate znanjem i veštinama. Znanje podstiče ekonomski rast i razvoj u svakom regionu sveta. Brzi razvoj u informacionim i komunikacionim tehnologiji (IKT) stvara prostor za zemljama u razvoju da ubrzaju svoj progres ili čak pređu u narednu fazu razvoja, što bi omogućilo njihovu integraciju u globalnoj ekonomiji. “Novi” sektor usluga, posebno usluge zasnovane na znanju, se u Srbiji ubrzano razvija u proteklih nekoliko godina. Istraživanja FREN-a i CEVES-a upućuju na veliki jaz u razumevanju novog sektora usluga u Srbiji. Detaljno i rigorozno istraživanje sektora usluga u Beogradu – sa uzimanjem u obzir i velikog dela novog sektora usluga u Srbiji – procenjuje strukturu, dimenzije, ključne razvojne faktore i razvojne potencijale sektora usluga u Srbiji. Da bi se iskoristila prilika i Srbija se transformisala u ekonomiju znanja, potrebne su pažljivo dizajnirane politike u cilju poboljšanja ljudskog kapitala i razvoja odgovarajuće infrastrukture. Ovo istraživanje pruža donosiocima politika i poslovnim subjektima konzistentne informacije koje su potrebne kako bi se nadograđivale prednostima Srbije i uklanjale prepreke.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Pregled ekonomskih indikatora za CRDA SEDP projekat

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2007

Cilj ovog projekta bio je povezan sa sprovođenjem prethodna evaluacije USAID programa revitalizacije zajednice kroz demokratsku akciju (CRDA) i Projekta za razvoj preduzeća u Srbiji (SEDP). CRDA i SEDP predstavljali su jedne od najvažnijih projekata koje je USAID implementirao u Srbiji, sa ciljem ojačavanja demokratskih procesa i tranzicije Srbije. Tokom ovih programa, više od 200 miliona $ je potrošeno na postizanje željenih ciljeva. Projekat je ocenio društveno-ekonomski uticaj ova dva programa. Fokus procene se odnosio na: zapošljavanje stvoreno kao rezultat CRDA aktivnosti; dodatni prihod; dodatna poljoprivredna prodaja; kreirani ekvivalentni poslovi sa punim radnim vremenom. Procena je uključivala i direktne i indirektne uticaje programa. Pored toga, radi adekvatnog procenjivanja ekonomskih aktivnosti unutar programa i utvrđivanja tipova projekata koji su imali veći relativni uticaj, izvršena je analiza troškova i koristi. Procena je morala da pruži rešenja za niz pitanja, uključujući česte promene u programskim ciljevima i prioritetima; i multidimenzionalnost programa CRDA koja je dodala složenost definiranju prioriteta.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Zdravstveni sistem i potrošnja u Srbiji

Partner: Fond za otvoreno društvo

Godina: 2006

Sektor zdravstvene zaštite u Srbiji bio je jedan od sektora na koji su uticale oskudne reforme, koje se obično vezuju za proces tranzicije. Jedan od najvećih problema na početku procesa reforme zdravstva, bio je deficit pouzdanih podataka koji bi stvorili osnovu i omogućili kreiranje politike i praćenje zasnovano na dokazima u okviru zdravstvenog sektora. Kako bi poboljšali performanse sektora, kretorima politika su bili neophodni pouzdani podaci o kvalitetu finansijskih podataka koji se koriste za zdravstvo, njihovih izvora i načina na koji se koriste. U ovom radu indikatori dobijeni iz nacionalnih zdravstvenih računa pružaju dokaze o obrascima potrošnje za sve sektore – javne i privatne, različite zdravstvene aktivnosti i pružaoce usluga. Podaci su korišćeni za sledeću procenu: procenu rashoda koja predstavlja glavni pravac reformi zdravstvenog sistema.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Mapa tržišta rada u Srbiji

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2006

Ovaj izveštaj istražuje regionalne karakteristike tržišta rada u Srbiji, u sklopu pripreme Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2005-2010. Osnovna zamisao je bila da se identifikuju regioni u kojima su pripadnici radne snage izloženi iznad prosečnom riziku od nezaposlenosti i preporuče kreatorima eknomske politike i lokalnim akterima aktivnosti kojima bi se doprinelo smanjenju regionalnih razlika na tržištu rada u Srbiji. Studija o mapi tržišta rada Srbije nastoji da sveobuhvatno ispita situaciju na tržištima rada u okruzima i opštinama i da otkrije šta utiče na različite rezultate u regionima. Ovo istraživanje takođe razmatra perspektive tržišta rada u regionalnoj dimenziji i nudi preporuke za politiku usmerenu ka zapošljavanju.

Report

Doprinos strategiji za smanjenje siromaštva – definisanje kriterijuma za nerazvijene opštine

Godina: 2006

U 2006. godini, CEVES je radio na studiji koja je predstavlja doprinos implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva, za potpredsednika Vlade Republike Srbije, a koja istražuje kriterijume koji su definisani za nerazvijenost opština. Glavni cilj analize je izrada metodologije, otkrivanje trenutnih i budućih ekonomskih uslova, i uslova blagostanja u opštinama. Uprkos nedostatku podataka, CEVES je identifikovao nekoliko indikatora koji bi omogućili merenje opštinske nerazvijenosti i rangiranje opština prema tome. Štaviše, studija CEVES-a pružila je preporuke za prakse prikupljanja podataka u budućnosti, kako bi se postigli pouzdaniji i značajniji statistički podaci.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Srpska ekonomija: stilizovane činjenice

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Fond za otvoreno društvo, Holandska Ambasada

Godina: 2006

Izveštaj CEVES-a objavljen u 2007. godini sastoji se od duboke i sveobuhvatne analize makroekonomskih podataka, uključujući ključne cene, kurs, podatke o proizvodnji, javno dostupne fiskalne, monetarne i podatke o spoljnoj trgovini. Glavni fokus izveštaja bio je na podacima nacionalnih računa i na pružanju novog okvira za analizu srpske privrede. Studija je otkrila značajne greške i probleme, posebno vezano za nivo BDP-a i strukturu rashoda. Konačni zaključci studije zahtevali su reviziju zvanične metodologije i podataka o BDP-u i investicijama, od strane Republičkog zavoda za statistiku.

dostupno samo na engleskom jeziku

Izveštaj 1

Izveštaj 2