Posao & Praksa

intern5U 2012 , okončan je mandat g-đe Udovički u Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), i ona se vratila u Srbiju odlučna da ponovo aktivira rad i restruktuira CEVES, zajedno sa grupom ekonomista, komunikacionih stručnjaka , konsultanata za menadžment i razvojnih stručnjaka.

Reaktivacija CEVES-a utemeljena je na novom pristupu, koji se sada usmerava ka realnoj ekonomiju i aktivizmu, sa ciljem da se podjednaka pažnja posveti zagovaranju, izgradnji kapaciteta i mobilizaciji zainteresovanih strana, kao što se to čini za istraživanje. Restrukturiranje CEVES-ovih aktivnosti i formulisanje nove misije inspirisani su rastućom potrebom da se pruži odgovor na pogoršane uslove života, koji prete da ugroze demokratsku konsolidaciju Srbije.

Imajući u vidu strateški zaokret ka aktivističkijem pristupu, koji zahteva da se političke preporuke komuniciraju na različite načine, kako bi bile dostupne različitim zainteresovanim stranama (stvaraocima politika, organizacijama civilnog društva, poslovnim udruženjima, lokalnoj zajednici i široj javnosti ), CEVES-u će koristiti unapređeno, bogato iskustvo ranijih članova tima, ali i nove grupe mladih entuzijasta, koji su pokazali posvećenost proizvodnji konkretnih promena u oblasti društveno – ekonomske politike.

CEVES poseduje izgrađenu ekspertizu u izgradnji kapaciteta svojih zaposlenih, sa posebnim usmerenjem ka mladim ekonomistima (što je potvrđeno kroz profesionalni razvoj pojedinaca koji su nekada radili u CEVES-u, u odnosu na položaje koje danas zauzimaju). CEVES planira da iskoristi svoje bogato, stečeno iskustvo, i da obezbedi da svi vrhunski profesionalci sa kojima saradjuje prenesu svoja znanja na mlađe zaposlene, čime doprinose ne samo podizanju unutarnjih kapaciteta, već i unapređivanju sveukupnih veština, potrebnih u daljem ekonomskom razvoju Srbije.