Zdravstveni sistem i potrošnja u Srbiji

Partner: Fond za otvoreno društvo

Godina: 2006

Sektor zdravstvene zaštite u Srbiji bio je jedan od sektora na koji su uticale oskudne reforme, koje se obično vezuju za proces tranzicije. Jedan od najvećih problema na početku procesa reforme zdravstva, bio je deficit pouzdanih podataka koji bi stvorili osnovu i omogućili kreiranje politike i praćenje zasnovano na dokazima u okviru zdravstvenog sektora. Kako bi poboljšali performanse sektora, kretorima politika su bili neophodni pouzdani podaci o kvalitetu finansijskih podataka koji se koriste za zdravstvo, njihovih izvora i načina na koji se koriste. U ovom radu indikatori dobijeni iz nacionalnih zdravstvenih računa pružaju dokaze o obrascima potrošnje za sve sektore – javne i privatne, različite zdravstvene aktivnosti i pružaoce usluga. Podaci su korišćeni za sledeću procenu: procenu rashoda koja predstavlja glavni pravac reformi zdravstvenog sistema.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *