Mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih

Partner: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Godina: 2017

Cilj projekta bio je da se mapiraju institucionalne i zakonske prepreke sa kojima se mladi suočavaju na putu pokretanja sopstvenog biznisa. Obrazovanje, kao očigledna prepreka za aktiviranje i osposobljavanje mladih nije predmet ove studije. Poput svojih vršnjaka u svetu, mladi u Srbiji suočavaju se sa brojnim izazovima prilikom ulaska na tržište rada. Analiza tržišta rada u Srbiji pokazuje sumornu situaciju za mlade ljude, pošto je stopa nezaposlenosti ovog dela stanovništva skoro dva puta veća od opšte stope nezaposlenosti. Pokretanje biznisa predstavlja jedno od rešenja za one koji naginju ka preduzetništvu – a procenat takvih pojedinaca među mladima je 36%, što je veće nego u opštoj populaciji. Međutim, udeo onih koji zaista i pokrenu svoj biznis značajno je manji. Studija daje pregled tri konkretne prepreke sa kojima se mladi suočavaju: 1) Dostupnost finansija i pristup kapitalu; 2) Fiskalni i para-fiskalni sistem; 3) Pristup informacijama i praktičnim veštinama. Pored pregleda tih prepreka koje su karakteristične za sve koje pokreću biznis, studija daje pregled prepreka sa kojima se suočavaju posebne grupe mladih: 1) Mladi sa najrazvijenijim veštinama; 2) Mladi sa srednjim stručnim obrazovanjem; 3) Mladi koji nisu zaposleni, nisu u obrazovanju, niti u obuci (NEET); 4) Mlade žene; 5) Socijalno ranjiva grupa mladih.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *