Merenje efikasnosti zdravstvenog sistema u Srbiji

Partner: Fond za otvoreno društvo Srbija

Godina: 2017

Projekat je imao za cilj da razvije nezavistan sistem praćenja kvaliteta rada zdravstvenog sistema u Srbiji. Ovaj projekat predstavllja deo šireg programa CEVES-a, koji za cilj ima jačanje procesa praćenja kvaliteta rada pružaoca usluga u javnom sektoru. Projekat je direktno povezan sa ciljevima održivog razvoja, posebno sa ciljem broj 3 – Osigurati zdrav život i promovisati blagostanje za sve ljude svih generacija. Rezultat ovog projekta je izveštaj koji daje pregled seta indikatora i upoređuje posmatrane rezultate u Srbiji sa situacijom u odabranim zemljama, tako da se može dobiti dovoljno pouzdana procena, a istovremeno dovoljno razumljiva u cilju jasnijeg komuniciranja sa javnosti o stanju zdravlja građana Srbije. Istraživanje je dalo predlog grupe indikatora (kvalitet ishoda, rezultata, procesa i efikasnosti sistema zaštite u Srbiji) kao i procenu važnosti svakog od njih.

Izveštaj

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *