Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji

Partner: Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN)

Year: 2013 – 2015

Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji je inicijalno razvijen od strane CEVES-a, na čelu sa gospođom Kori Udovički, i tako je postao jedna od najrelevantnijih i najpopularnijih publikacija Fonda za razvoj ekonomske nauke (FREN). Kvartalni monitor redovno prati i analizira opštu makroekonomsku situaciju i ekonomsku politiku u Srbiji, upoređujući je sa drugim zemljama Evropske unije i Jugoistočne Evrope. Glavni cilj Kvartalnog Monitora je da pruži temeljan uvid u stanje u privredi Srbije, zajedno sa pružanjem komentara i preporuka donosiocima politika o najtežim problemima sa kojima se Srbija suočava. Kvartalni monitor je fokusiran na šest glvanih tema: ekonomska aktivnost, zaposlenost i plate, platni bilans i spoljna trgovina, cene i devizni kurs, fiskalni tokovi i politike i monetarni tokovi i politike. Sadašnji glavni urednik Kvartalnog monitora je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izveštaj QM32

Izveštaj QM 33

Izveštaj QM34

Izveštaj QM35

Izveštaj QM36

Izveštaj QM37

Izveštaj QM38

Izveštaj QM39

Izveštaj QM40

Izveštaj QM41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *