Izveštaj ankete – Ključni faktori koji opisuju performanse preduzeća u Srbiji

Izveštaj ankete predstavlja deo Projekta “Performansa realnog sektora u Srbiji: Otkrivena konkurentnost po veličini, sektoru i regionu”, koji je finansiran od strane USAID Projekta za održivi razvoj. Glavni cilj ove ankete jeste da se ispitaju ključni faktori, koji utiču na performanse preduzeća u Srbiji. Anketa pokriva deset opštih oblasti aktivnosti privatnog sektora, u pokušaju da se široko identifikuje i sagleda šta firme rade, kako su struktuirane i kome njima upravlja, sa kime i kako komuniciraju sa okruženjem, i kakva su njihova očekivanja u budućnosti. U skladu sa CEVES-ovim stavom da je izvoz glavni pokretački mehanizam rasta srpske privrede, anketa je fokusirana samo na razmenljive sektore. Takođe, anketa obraća više pažnju na tri oblasti, koje CEVES smatra da su od izuzetne važnosti za uspeh, tj. neuspeh firme: korporativno upravljanje, finansijsko upravljanje i pristup finansijama, i izvoz.

Kada govorimo o korporativnom upravljanju, anketa nam pokazuje da vlasništvo preduzeća i tim koji donosi važne odluke o preduzeću, čini svega nekoliko ljudi. Oko tri četvrtine kompanija ima samo jednog vlasnika; šta više, pojedinci čine udeo u vlasništvu veći od 50%. 90% kompanija upravljaju porodice. Vlasnici su često jedini, koji donose najvažnije operativne odluke, kad je reč o kapitalnim investicijama i uzimanju kredita. Oni su takođe i jedini, koji su uključeni u regularno finansijsko upravljanje preduzećem.

Kada govorimo o finansiranju, većina kompanija se oslanja na sopstvene izvore finansiranja i izbegavaju finansiranje od strane komercijalnih banaka, uprkos činjenici da preduzeće ima razloge da uzme kredit. Veliki broj preduzeća se oslanja na jedan izvor finansiranja – unutrašnje finansiranje – koje je i najčešće korišćen izvor finansiranja. Krediti domaćih banaka su jedan od tri glavna izvora finansiranja kod tek 27% kompanija. Iako je više od polovine firmi u nekom trenutku koristilo kredite, samo jedna trećina ih trenutno koristi. Većina firmi je navela da im ne trebaju krediti, ali bi preispitali svoju odluku ukoliko bi se neki uslovi izmenili. Uzimajući u obzir težnju srpskih firmi da inoviraju i investiraju (većina je to radila i u periodu krize), želji da prošire svoje aktivnosti (skoro dve trećine je izrazilo želju da dalje razvija svoje poslovanje u budućnosti), i isticanju da je finansiranje problem (označeno je kao glavna prepreka proširenju aktivnosti), izgleda da postoji tražnja za povećanim pristupom finansiranju.

Rezultati ankete nam pokazuju da postoji potencijal da preduzeća u Srbiji unaprede svoje izvozne akivnosti. Skoro sve one firme koje ne izvoze (oko tri četvrtine iz razmenljivih sektora, koje su obuhvaćene anketom ne izvozi redovno) ističu da nisu nikad izvozile i smatraju da neće izvoziti ni sledeće godine. Možda onda ne iznenađuje činjenica da izvoz u proseku čini samo 9% prodaje firme. Ohrabrujuće je to da one kompanije koje već izvoze teže da nastave sa izvozom i u narednom periodu. Većina ističe da je kvalitet njihovog proizvoda presudna konkurentska prednost na inostranim tržištima, dok pronalazak kupaca predstavlja najveću prepreku ka još većem izvozu.

Izveštaj ankete je dostupan samo na engleskom jeziku.

Izveštaj ankete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *