COVID kriza i srpska MSP: Procena uticaja i pregled budućih scenarija

Svetska banka

Godina: 2020

Ova studija se fokusira na uticaj koji je COVID kriza do sada imala na srpski MMSP sektor. Cilj je dvojak: osvetliti potrebe MMSP kao posebnog i veoma važnog segmenta ekonomije, kao i razviti korisnu segmentaciju, grupišući ih po sektorima i veličini, kako bi se omogućio razvoj ciljanih politika neophodnih za njihov napredak. Ovo je važno pitanje, budući da MMSP imaju ogromnu ulogu u ekonomiji Srbije. Kao i drugde, oni su ključni za generisanje zaposlenosti, kao i što su postali važan generator inovacija i IKT-a i drugih novih tehnoloških poslova. Međutim, u Srbiji oni takođe čine glavninu privrede u domaćem vlasništvu, važan su generator proizvodnog znanja, veština i radnih mesta i visoko su integrisani u regionalnu i međunarodnu ekonomiju.

Dokument je dostupan samo na engleskom jeziku, a možete mu pristupiti klikom na sledeći link:

WB Covid 19_ Report MASTER

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *