Zapošljavanje mladih u Srbiji: mapiranje preduzetničkih barijera

GIZ

Godina: 2017

Cilj studije je da mapira institucionalne i zakonske prepreke u Srbiji, sa kojima se susreću mladi, prilikom započinjanja sopstvenog biznisa. Slično kao i njihovi vršnjaci širom sveta, mladi u Srbiji suočavaju se sa brojnim izazovima prilikom ulaska na tržište rada. Podaci sa tržišta rada ukazuju na ozbiljnu situaciju za mlade ljude, jer je stopa nezaposlenosti ovog segmenta populacije gotovo dvostruko veća od opšte stope nezaposlenosti. Započinjanje sopstvenog biznisa je rešenje za one sklone preduzetništvu – a procenat takvih pojedinaca među mladima je 36%, što je više od proseka ukupnog stanovništva. Međutim, udeo onih koji zapravo započinju posao je značajno niži. Obrazovanje, kao očigledna prepreka za aktivizam mladih i razvijanje vještina nije predmet ove studije. Studija daje pregled tri stuba prepreka sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji: 1) pristup finansijama i kapitalu; 2) fiskalni i parafiskalni sistem; 3) informisanost i praktične veštine. Pored ovih prepreka, koje su karakteristične za sve one koji započinju posao, studija izdvaja prepreke koje posebno utiču na određene grupe mladih: 1) visoko kvalifikovana mlade; 2) Omladinu u stručnom obrazovanju i obuci; 3) mladi koji nisu zaposleni, niti u procesu obrazovanja ili obuke; 4) mlade žene; 5) socijalno ugrožena omladina.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *