Performansa realnog sektora u Srbiji: iskazana konkurentnost po veličini, sektoru i regionu

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2014

Osnovni cilj istraživanja jeste da se ukaže na sektore sa najvećim potencijalom, koji imaju mogućnost da pokrenu održivi rast i razvoj privrede Srbije kroz unapređenje izvoznih aktivnosti i konkurentnosti na inostranim tržištima. Uz to, ovo istraživanje ukazaće i na to koji sektori imaju očigledan tržišni potencijal ali se istovremeno i suočavaju sa poteškoćama u ostvarivanju svojih ciljeva i punoj realizaciji tog potencijala. Nalazi ovog istraživanja trebalo bi da kreatore politika motivišu da osmisle različite akcije čijom bi se primenom pružila adekvatna podrška sektorima sa najvećim potencijalom a istovremeno i uklonila – ili barem svela na minimum – ograničenja sa kojima su ti sektori suočeni.

Ova studija je osnovno istraživanje CEVES-a o realnom sektoru Srbije, a što je najvažnije, jedina te vrste u Srbiji. Ovom studijom, CEVES je postavio temelje i doprineo kreiranju politike zasnovane na činjenicama i dokazima. Poseban rezultat je ukazivanje na sektore sa potencijalom, zasnovane na malim i srednjim preduzećima, koji su u to vreme bili značajno potcenjeni. Ovo istraživanje donelo je seriju inovacija u analizi sektora u Srbiji: uvođenje analize performanse prosečne / srednje kompanije u sektoru (ne samo celokupno generisanih performansi sektora), premošćujući različite međunarodne klasifikacije, proizvoda i delatnosti, koje su omogućile analizu performansi kako firmi tako i međunarodne konkurentnosti u razmeni dobara itd. CEVES je uložio vreme u čišćenju baze podataka Agencije za privredne registre (APR) i izdvajanje bona fide kompanija (odvajajući one koji “stvarno” posluju i zarađuju od toga, od onih koji nisu kreditni i / ili sa nepravilnim izveštavanjem) i uradio ocenu poslovanja samo na njima. Analiza je obuhvatila pripremu vremenskih serija različitih indikatora, koji su statistički analizirani multivarijantnom analizom glavni komponenti (PCA).

Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *